Bilgaranti

AutoPerformance är alltid noga med att kontrollera att våra bilar är felfria, tyvärr så är det ju så med begagnade bilar att fel faktiskt kan uppstå även på en 3-år gammal bil med 2000 mil på mätaren, på bilar där nybilsgarantin har upphört rekommenderar vi alla kunder att teckna en eftermarknadsgaranti, detta ger dig som kund en trygghet i ditt bilägande som nästan är i paritet med en nybilsgaranti.

 

Vi samarbetar med Solid och erbjuder via dom speciellt utformade garantier för att ge bästa möjliga villkor på just den aktuella bilen. Garantin ersätter både arbete och delar som omfattas av garantin.

 

Bilgaranti

Våra villkor

Garantin kan lämnas för bilar som uppfyller följande förutsättningar:

 

 • Bilen får vara högst 7 år gammal räknat från bilens modellår och körd högst 12 000 mil.
 • Bilen ska ha genomgått ett funktionstest och eventuella anmärkningar skall vara åtgärdade.
 • Bilen används inte i körskoleverksamhet, uthyrningsverksamhet, utryckning, budbil och liknande yrkesmässig trafik.
 • Bilen har en uppdaterad ifylld servicebok.

Garantins giltighet:

Garantin gäller för maximalt 3 000 mil per garantiår 

Garantin upphör att gälla vid garantitidens utgång. Garantin upphör dock att gälla innan garantitidens utgång om bilen kört längre än 15 000 mil.

Var garantin gäller:

Garantin gäller för skador som inträffar i EU/EES.

Administration:

Garantin administreras av SOLID Försäkringar. Alla skador som berör garantin handläggs av SOLID Försäkringar.

Ersättning för skada som omfattas av denna garanti lämnas av säljaren som är garantigivare. Dock endast efter skriftligt godkännande från SOLID Försäkringar.

Garantibevis

Av garantibeviset framgår garantins giltighetstid samt vilket fordon garantin gäller för. Garantin är personlig och lämnas av säljaren till den köpare som står angiven på garantibeviset. Vid ägarbyte gäller garantin för den nya ägaren om anmälan om ägarbyte görs inom 7 dagar efter dag för ägarbyte till SOLID Försäkringar och bolaget godkänner att garantin gäller för den nya ägaren.

Garantins omfattning:

Garantin omfattar reparation av fel på alla elektroniska och rörliga mekaniska komponenter inklusive arbete med följande 

undantag och begränsningar:

Garantin omfattar inte:

– kablar, dioder, displayer, lampor (även xenonutrustning), slangar, rör, batteri, brott på värmeslingor, stötdämpare, bensin- eller dieselvärmare, mobila delar såsom fjärrkontroller och motsvarande, felmonterade delar, eftermonterad utrustning, ljud och bildutrustning, delar som är del av service och slitagedelar som tex lager, remmar, bromsskivor, bromsbelägg, gummidetaljer, packningar och liknande .

Med ljud och bildutrustning avses utrustning som återger ljud och bild såsom bilstereo, cd-spelare och annan underhållningsutrustning samt navigations- och kommunikationsutrustning.

Ersättning lämnas inte för: 

 

 • skada som orsakats av köld, väta, vatten eller korrosion
 • skada som orsakats av brand, stöld, trafikolycka, skadegörelse, bristande underhåll, läckage, manipulerad mätarställning eller annan yttre påverkan.
 • fel av ringa betydelse.
 • kostnader för undersökning och demontering samt återmontering efter undersökning och demontering när skadan inte ersätts av garantin.
 • förlorad arbetsförtjänst i samband med skada, bärgning, hyrbil, taxi och liknande.
 • följdskador som orsakats av att bilen framförts med ett fel. Följdskada som ej varit möjlig att undvika ersätts dock om ursprungsfelet är ersättningsbart enligt garantivillkoret.
 • definierade och fastställda seriefel.
 • kostnad för förbättring eller förändring av fordonet i samband med reparation.

Vad garantin inte gäller för:

 • Skada som uppstår när fordonet används vid tävling, träning för sådan tävling eller vid hastighetskörning under tävlingsliknande former samt vid terrängkörning.
 • Garantin gäller inte för skada som ska ersättas enligt lag, annan garanti eller annat åtagande eller för skada som omfattas av tillverkares emissionsansvar eller tillverkares eller annans förlängda åtagande för felande komponenter.
 • Garantin gäller inte i det fall bilen har en gällande maskinskadeförsäkring.
 • Fel som förelåg vid försäljningstillfället.
 • Bilar som används i körskoleverksamhet, uthyrningsverksamhet, utryckning, budbil och liknande yrkesmässig trafik.

Egen del av skadekostnaden:

Garantin ersätter inte de första 500 SEK av en reparation som omfattas av garantin.

Högsta ersättningsbelopp:

Garantin ersätter skador upp till 40 000 SEK per skada.

Anmälan:

Skada skall anmälas till SOLID Försäkringar utan dröjsmål på telefon 

+46 (0)42-623 63 70 Ersättning lämnas inte för skador som anmäls senare än 8 arbetsdagar efter skadetillfället eller efter garantitidens utgång. SOLID Försäkringar anvisar verkstad. Det är alltid verkstaden som utför skadeanmälan på https://motor.solidab.se Garantin gäller inte då reparation påbörjats innan SOLID har lämnat skriftligt medgivande.

Service:

För att garantin ska gälla skall service under garantitiden utföras av säljaren eller av denna anvisad verkstad. I annat fall gäller inte garantin.

För att garantin skall gälla krävs vidare att underhåll och service gjorts enligt fabrikantens anvisningar samt att underhåll och service är fackmannamässigt utförd och dokumenterat i fordonets servicebok. Serviceboken skall på begäran visas upp för SOLID Försäkringar.

Garantin är ett komplement:

Denna garanti är ett komplement och begränsar inte rättigheter enligt svensk lag.