Försäljningsvillkor

1. Definitioner
A. Med konsument menas i dessa bestämmelser en fysisk person som handlar för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet. För konsumenter gäller nedan av Konsumentverket godkända villkor.
B. Med näringsidkare menas i dessa bestämmelser en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. För näringsidkare finns särskilda bestämmelser som anges kursiverat.

2. Köpeavtal och beställning
A. Detta köpeavtal är bindande för båda parter när det har undertecknats av köparen och en behörig företrädare för säljföretaget.
B. Har endast en konsument undertecknat köpeavtalet är det fråga om en beställning. Säljföretaget blir bundet när köpeavtalet har undertecknats av en behörig företrädare. Det undertecknade avtalet eller en orderbekräftelse ska skickas till konsumenten senast en vecka efter beställningsdagen. Konsumenten är bunden när han har fått avtalet eller orderbekräftelsen.
C. Om köpeavtalet endast undertecknats av en näringsidkare är denne bunden av sin underskrift. För säljföretaget blir avtalet bindande när det undertecknats av behörig företrädare och avtalet eller en orderbekräftelse sänts till näringsidkaren. Detta ska göras inom en vecka efter näringsidkarens underskrift.

3. Avbeställning av konsument
En konsument har rätt att avbeställa bilen före leveransen mot ersättning enligt punkt 11.

4. Leveranstid och leveransförsening
A. Beräknad leveransdag ska normalt anges på köpeavtalet. Leveransdag för en ny bil som ska tillverkas är avhängigt av vid var tid gällande ledtider hos tillverkaren, vilket kan innebära att beräknad leveransdag inte kan anges. Har en leveransdag inte avtalats levereras bilen inom skälig tid, normalt två veckor för en begagnad bil och tolv veckor för en ny bil och 16 veckor för en ny specialleverans från den dag då köparen undertecknade köpeavtalet.
(Specialleverans är en bil som tillverkas enligt köparens anvisningar).
B. Vid leveransförsening ska säljföretaget snarast underrätta köparen. Om förseningen är av väsentlig betydelse för en konsument – vid denna bedömning ska såväl tidsaspekten som det egna behovet beaktas – får han häva köpet om han inom skälig tid efter underrättelsen meddelar säljföretaget detta.
C. Konsumenten kan i stället ge säljföretaget en bestämd tilläggstid för leveransen, minst fyra veckor. Konsumenten får häva köpet om bilen inte avlämnas inom tilläggstiden. Har konsumenten uppmanat säljföretaget att leverera får konsumenten alltid häva köpet om bilen inte avlämnas inom en skälig tid därefter, normalt fyra veckor.
D. Säljföretaget är inte skyldigt att leverera om detta är omöjligt p g a de förutsättningar som anges i 12 § Konsumentköplagen (KKL).
E. En konsument har rätt att hålla inne betalningen vid säljarens dröjsmål enligt 11 § KKL.
F. En näringsidkare får häva köpet om säljföretaget förfarit vårdslöst och företaget inte inom skälig tid, normalt en månad från en uppmaning att leverera, levererat bilen. Hävningsrätt föreligger dock endast om förseningen är av väsentlig betydelse för näringsidkaren.

5. Inbytesbil
A. Köparen försäkrar att angiven inbytesbil inte har något av honom känt allvarligt fel och att den är hans egendom utan annan inskränkning i äganderätten än som följer av att den står som säkerhet för den skuld som anges i köpeavtalet. Om det visar sig att skulden är högre än köparen har uppgivit sänks nettopriset på inbytesbilen med motsvarande belopp.
B. Inbytesbilen ska levereras i samma skick och med samma utrustning som vid värderingstillfället om inte något annat har avtalats. Om inbytesbilen är i påtagligt annorlunda skick kan säljföretaget kräva en omvärdering dock inte enbart p g a förändrad körsträcka om denna understiger 200 mil från värderingstillfället. Avdrag görs i så fall med 5 kr per mil, om inte annat belopp har avtalats. Parterna har också rätt att kräva omvärdering av inbytesbilen om värdet av denna, direkt eller indirekt, påverkas genom ändringar i skatter eller liknande myndighetsbeslut med mer än 2%, dock minst 2 000 SEK.
C. Köparen ska betala fordonsskatt, trängselskatt, försäkringar och andra avgifter fram till dess att inbytesbilen har överlämnats till säljföretaget. Säljföretaget har rätt till återstående skatt om inte något annat har avtalats.

6. Prisändring
A. Om skatter, tullar eller offentliga avgifter höjs efter avtalets tecknande och detta påverkar det avtalade priset ska köparen betala ett pristillägg som motsvarar höjningen om denna överstiger 1 000 SEK. Sänkningar av skatter etc ska komma köparen till godo genom ett prisavdrag om sänkningen överstiger 1 000 SEK.
B. Om köpet gäller en bil med ett avtalat pris på högst 7,5 prisbasbelopp har en konsument rätt att frånträda avtalet utan kostnad om säljföretaget kräver att få ut mer av höjningen än som motsvarar 2% av det avtalade priset.
C. Om köpet gäller en bil med ett avtalat pris på mer än 7,5 prisbasbelopp har en konsument rätt att frånträda avtalet utan kostnad om säljföretaget kräver att få ut mer av höjningen än som motsvarar 4% av det avtalade priset.
D. Vid en prishöjning av någon annan orsak som ligger utanför säljföretagets kontroll och inte heller kunnat förutses och som inträffar mer än fyra månader från avtalets ingående ska köparen betala ett pristillägg som motsvarar höjningen. En konsument har dock i ett sådant fall rätt att frånträda köpet om pristillägget överstiger 2%. Sänkning av priset ska komma köparen till godo genom ett prisavdrag med motsvarande belopp.
E. Prishöjning får inte ske efter avtalad leveranstidpunkt i andra fall än där leveransförsening en beror på orsaker utanför säljföretagets kontroll som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder det inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

7. Felansvar
A. Säljföretaget ansvarar för fel på varan enligt KKL mot en konsument för de fel som finns vid leveransen, t ex att bilen är i sämre skick än konsumenten med hänsyn till pris, ålder och körsträcka med fog har kunnat förutsätta. Som fel räknas inte normalt slitage. Fel som inträffar inom sex månader efter leveransen ska anses ha funnits vid leveransen om säljföretaget inte kan visa något annat eller felet är oförenligt med bilens pris, ålder och körsträcka eller felets art. För fel som upptäcks efter mer än sex månader svarar säljföretaget endast om konsumenten kan göra sannolikt att felet fanns vid leveransen eller säljaren lämnat en särskild garanti, se punkten 16. En varudeklaration tillsammans med bakomliggande utredning, t ex ett inbytestest, ska tillmätas betydelse för bedömningen av om felet fanns vid leveransen.
B. Gentemot näringsidkare svarar säljföretaget beträffande ny bil som sålts utan garanti för tillverkningsfel som förelåg vid leveransen samt för fel som beror på vårdslöshet från säljföretaget. För begagnad bil som sålts utan garanti svarar säljföretaget för att bilen vid leveransen var trafiksäker samt att den inte var i väsentligt sämre skick än köparen med fog kunnat förutsätta.

8. Reklamation
A. Vid fel på bilen bör köparen reklamera felet hos säljföretaget så snart som möjligt. En reklamation ska göras inom skälig tid från det att en konsument har märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som har gjorts inom två månader efter det att konsumenten har märkt felet ska alltid anses ha kommit in i rätt tid. Konsumenten får inte reklamera senare än tre år efter leveransdagen (vissa undantag finns i 24 § KKL).
B. En näringsidkare ska reklamera ett fel inom två veckor från det han märkt eller bort märka felet och inom två år från leveransdagen.

9. Påföljder vid fel
A. En konsument har rätt att välja avhjälpande eller omleverans om detta kan ske utan oskäliga kostnader för säljföretaget.
B. Kräver konsumenten prisavdrag eller hävning har säljföretaget rätt att avhjälpa felet eller omleverera om detta görs utan kostnad och väsentlig olägenhet för konsumenten. Konsumenten behöver i normalfallet inte acceptera mer än två avhjälpningsförsök för samma fel.
C. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för konsumenten får han eller hon kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom eller henne. Vid hävning ska konsumenten återlämna bilen mot att säljföretaget återbetalar köpeskillingen och ränta på denna (Riksbankens referensränta + 2% under
innehavstiden). Säljföretaget har rätt till ersättning för den nytta som konsumenten har haft av bilen. Vid bedömningen av om konsumenten ska betala ersättning för sådan nytta ska hänsyn tas till de besvär och olägenheter konsumenten haft, t ex att han eller hon inte kunnat använda bilen i normal omfattning. I normalfallet beräknas ersättning för nytta till summan av 0,5 % av köpeskillingen per månad sedan leveransen och 0,5 % av köpeskillingen per körda 100 mil sedan leveransen. Konsumenten ska efter avräkning få minst ett belopp som ger honom eller henne möjlighet att köpa en felfri bil som, beträffande standard och skick, motsvarar den återlämnade bilen vid hävningstillfället.
D. Konsumenten har rätt till ersättning enligt punkten 10 för den skada han drabbas av p g a fel. Vid hävning har han dock inte rätt till ersättning för besvär och olägenheter, om dessa redan beaktas vid bedömningen av den nytta han har haft av bilen.
E. Konsumenten har rätt att hålla inne så mycket av betalningen som svarar mot hans krav p g a felet.
F. Om köparen är näringsidkare har säljföretaget rätt att avhjälpa eller omleverera. Om detta blir oskäligt dyrt kan säljföretaget istället medge prisavdrag eller häva köpet. Näringsidkaren har rätt att häva köpet om ett väsentligt fel kvarstår efter tre avhjälpningsförsök. Hävs köpet utgår ingen ränta och har säljföretaget rätt att från köpeskillingen göra avdrag för nytta med 0,5% av bilens pris per månad från leverans plus 0,5% av bilens pris per körda 100 mil. Säljföretaget är dock aldrig skyldigt att betala mer för den återlämnade bilen än marknadsvärdet för motsvarande bil i felfritt skick.

10. Köparens rätt till skadestånd
A. En konsument har under de i 14 och 30-32 §§ KKL angivna förutsättningarna rätt till ersättning för skada – t ex utgifter och förluster – som orsakas honom p g a att bilen är felaktig eller genom säljarens dröjsmål. Skadeståndet omfattar dock inte ersättning för förlust i näringsverksamhet. Konsumenten är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.
B. Näringsidkare har rätt till ersättning för den skada han drabbas av på grund av fel eller leveransförsening om säljföretaget förfarit vårdslöst. Ersättning utgår endast för skäliga utlägg men inte för förlust i näringsverksamhet eller skada på annat än bilen.

11. Skadestånd vid avbeställning från en konsument
A. Har en beställning skett enligt punkten 2 B har konsumenten rätt att utan kostnad avbeställa bilen innan avtalet har blivit bindande.
B. Avbeställer konsumenten bilen inom en vecka efter det att bindande avtal har ingåtts har säljföretaget rätt till ersättning med 1,5% av det avtalade priset, dock lägst 3 000 SEK för en ny bil och 1 500 SEK för en begagnad bil. Har bilen försetts med extrautrustning ska konsumenten dessutom ersätta säljföretaget för dess kostnader för på- och avmontering av utrustningen och övriga kostnader med anledning av detta. Denna punkt gäller inte för avbeställningar enligt punkten 11 E eller när prishöjningar skett enligt punkten 6.
C. Vid senare avbeställning har säljföretaget rätt till ersättning med 7%, dock lägst 3 000 SEK. Denna punkt gäller inte för avbeställningar enligt punkten 11 D och E.
D. Om köpet avser en bil som är av sådant slag att den inte utan betydande förluster kan säljas till en annan köpare eller är bilen dyrare än 7,5 prisbasbelopp har säljföretaget vid avbeställning eller hävning rätt till ersättning med 15% av bilens pris om konsumenten avbeställer bilen senare än en vecka efter det att avtalet blivit bindande.
E. Avser avbeställningen en bil vars pris är lägre än 7,5 prisbasbelopp eller ett fordon för rörelsehindrade eller dylikt så har säljföretaget inte rätt till ersättning om orsaken till avbeställningen eller dröjsmålet med betalningen är att konsumenten efter avtalets ingående utan egen skuld råkat i varaktiga betalningssvårigheter genom t ex arbetslöshet, sjukdom eller dödsfall och säljföretaget utan onödigt dröjsmål underrättas om avbeställningen.


12. Försening på köparens sida

A. Om bilen finns för avhämtning och en konsument inte betalar i rätt tid och dröjsmålet inte beror på säljföretaget kan företaget kräva betalning och dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635). Säljföretaget kan häva köpet om konsumentens dröjsmål utgör ett väsentligt avtalsbrott eller om konsumenten inte har betalat inom en av säljföretaget bestämd skälig tilläggstid, normalt två veckor. Säljföretaget har vid hävning rätt till ersättning med 10 % av det avtalade priset om inte något annat anges i punkten 11 D och E.
B. Om en näringsidkare underlåter att fullfölja köpet kan säljföretaget antingen kräva köpets fullgörande eller häva köpet och kräva ersättning med 18 % av det avtalade priset plus ersättning för av- och påmontering av extrautrustning och övriga kostnader med anledning härav.

13. Registrering m m
Om inte något annat har överenskommits ser säljföretaget till att bilen besiktigas, registreras och försäkras. Kostnaderna för detta betalas av köparen och ska anges i köpeavtalet.

14. Återtagandeförbehåll
Säljföretaget förbehåller sig rätten att återta den sålda bilen tills köparen har fullgjort samtliga betalningar enligt detta avtal.

15. Kreditköp
Övriga kreditvillkor framgår av därtill bifogad handling och avbetalningskontrakt.

16. Garantier
Har säljföretaget lämnat en garanti ska en särskild garantihandling överlämnas till köparen.

17. Tvist
A. Om en tvist uppstår och parterna inte kan lösa den på egen hand kan en konsument vända sig till konsumentvägledning, sin motororganisation eller till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Tvister kan även prövas av allmän domstol.
B. En näringsidkare kan endast få tvister prövade av allmän domstol. Gentemot näringsidkare är säljföretagets ansvar begränsat till vad som ovan angivits.

MRFs kundskydd
Under förutsättning att säljföretaget var anslutet till MRF när bilen levererades åtnjuter en konsument MRFs kundskydd som innebär att MRF svarar för att konsumenten vid en tvist erhåller den ersättning ARNs motoravdelning rekommenderat. Skulle konsumenten inte godta ARNs avgörande utan dra tvisten inför domstol bortfaller dock kundskyddet.